Privacy statement

Dank voor uw bezoek aan www.viadine.nl en voor uw interesse in onze diensten. De bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens bij het gebruik van onze website, danwel bij gebruik van onze diensten, nemen wij zeer serieus.

De privacy verklaring is van toepassing op alle overeenkomsten van opdracht tot het leveren van diensten alsook op enig bezoek aan de website van Viadine Juridisch Advies.

In deze privacy verklaring vindt u informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten. Om de functies en diensten van onze website te kunnen leveren, is het noodzakelijk dat wij persoonlijke informatie van u verwerken. Hieronder leggen wij uit welke gegevens wij over u verzamelen, waarom dit nodig is en welke rechten u heeft met betrekking tot uw persoonsgegevens.

1. Verantwoordelijke en toepassingsgebied

Verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens op deze website is:

Viadine Juridisch Advies
KVK: 72636505
T: 06 15 83 49 91
E: info@viadine.nl

2. Definitie

Volgens artikel 4 (1) van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) wordt onder ‘persoonsgegevens’ verstaan: alle informatie over een geïdentificeerd of identificeerbaar natuurlijk persoon. Identificeerbaar is een natuurlijk persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door toewijzing aan een identificatiemiddel zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificatiemiddel of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijk persoon tot uitdrukking brengt.

3. Informatie en gebruik

a) Aard en omvang van de gegevensverwerking

Bij het gebruik van deze website verzamelen wij technisch noodzakelijke gegevens, die onder andere automatisch naar onze server worden doorgestuurd:

 • IP-adres
 • Datum en tijdstip van het verzoek
 • Inhoud van het verzoek
 • Toegangsstatus / HTTP-statuscode
 • Browsertype
 • Taal en versie van de browsersoftware
 • Besturingssysteem
 • Eventueel uw voor- en achternaam, e-mailadres en verzoek indien u gebruik maakt van ons contactformulier.

Het bovenstaande is technisch noodzakelijk om onze website aan u te kunnen tonen. Wij gebruiken de gegevens ook om de veiligheid en stabiliteit van onze website te waarborgen.

b) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor deze gegevensverwerking is benoemd in artikel 6 (1.f) AVG – ‘’de verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde (…)’’.

Indien u gebruik maakt van ons contactformulier beslaat de rechtsgrondslag artikel 6 (1.a) AVG – namelijk ‘toestemming’.

c) Opslagtijd

Als de bovenstaande gegevens niet meer nodig zijn om de website weer te geven, worden ze direct weer gewist.

4. Gegevensverzameling, doel van de verwerking en rechtsgrondslag

a) Aard en omvang van de gegevensverwerking

Al dan niet via mandaat verzamelen wij persoonlijke gegevens over u. Dit betreft:

 • Voornaam en achternaam
 • Adres
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Betalingsgegevens

Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend om onze verplichting vanuit ons contract met u na te komen.

b) Rechtsgrondslag

De rechtsgrondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is de uitvoering van de overeenkomst waarbij u partij bent, op grond van artikel 6 (1.b) AVG. Indien u hiermee instemt, is de aanvullende rechtsgrondslag ‘toestemming’ op grond van artikel 6 (1.a) AVG.

c) Opslagduur

De data, welke al dan niet persoonsgegevens bevatten, worden bewaard voor zolang het (wettelijk) noodzakelijk wordt geacht. De wettelijke bewaartermijnen, waaronder artikel 7:412 BW, worden hierbij in acht genomen.

5. Cookies

De website van Viadine Juridisch Advies maakt geen gebruik van cookies.

6. Rechten van betrokken partijen

U heeft de volgende wettelijke rechten jegens ons, met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op informatie
  U kunt vragen of wij uw persoonsgegevens verwerken. In dat geval kunt u informatie over deze persoonsgegevens opvragen, evenals verdere informatie, bijvoorbeeld over de verwerkingsdoeleinden, de ontvangers en de geplande opslagduur.
 • Recht op correctie en aanvulling
  U kunt verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, kunt u verzoeken om aanvulling van onvolledige persoonsgegevens.
 • Recht om vergeten te worden
  U kunt de verwijdering opvragen voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer uw gegevens niet langer noodzakelijk zijn voor de oorspronkelijke doeleinden of als u de verklaring van toestemming voor de gegevensverwerking hebt ingetrokken.
 • Recht op beperking van de verwerking
  U kunt om beperking van de verwerking verzoeken, bijvoorbeeld als u van mening bent dat de persoonsgegevens onjuist zijn.
 • Recht op dataportabiliteit
  U hebt recht op ontvangst van uw persoonsgegevens in een gestructureerd, gemeenschappelijke en machineleesbaar formaat.
 • Recht van bezwaar
  U kunt zich te allen tijde verzetten tegen de verwerking van bepaalde persoonsgegevens die op u betrekking hebben om redenen die verband houden met uw bijzondere situatie.

7. Geautomatiseerde besluitvorming

Viadine Juridisch Advies maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming zoals profilering.

8. Derde landen

Viadine Juridisch Advies verzendt geen persoonsgegevens naar landen buiten de Europese Unie. De server, welke door Viadine Juridisch Advies gebruikt wordt, staat in Nederland.

9. Beveiliging van persoonsgegevens

Viadine Juridisch Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking, alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en staat op beveiligde servers.

10. Klacht

In het geval u van mening bent dat er onrechtmatig met uw persoonsgegevens om is gegaan, danwel om wordt gegaan, heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt tevens te allen tijde een e-mail sturen naar info@viadine.nl. Uw e-mail zal op kantoordagen binnen 24 uur beantwoord worden.

11. Wijziging

Viadine Juridisch Advies behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring op ieder gewenst moment en om welke reden dan ook te wijzigen en adviseert u daarom om met enige regelmaat dit document op de website te controleren.

12. Vragen

Indien u vragen of opmerkingen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Viadine Juridisch Advies, kunt u zich richten tot info@viadine.nl of via 06 15 83 49 91.